#114846

arielsegal
מנהל בפורום

יש לחשב את שטח חתך מוליך ההארקה כך שיעמוד גם במקרה של הכוונון הקיצוני ביותר והשגוי ביותר המתאפשר במפסק.

בדוגמה שתארתי קודם מתקבל מוליך הארקה ששטחו 300 ממ”ר. זה עדין הרבה פחות משטח חתך מוליכי הפאזות במתקן זה והרבה פחות ממחצית שטח חתך מוליכי הפאזות (שים לב מדובר במפסק בעל זרם נקוב של 1,000 אמפר).