#114863

YUDA
משתתף

אהרון שלום

3 – החישוב שלך בהנחה שמקדם ההספק של הצרכנים השונים זהה פחות או יותר.

4 – הוא מתאר שאכן כל המולטי מוזן מאותו מעגל, הבעיה היא שגם המזגן השני ניזון ממעגל זה.<br />(האם המולטי וקופסת החלוקה VRF BOX נחשבים צרכן אחד או 2? האם מותר להזין אותם ממעגל תלת מופעי?).

5 – תוכל בבקשה לפרט למה תישרף נקודת האפס?