#114866

elhanan
משתתף

התקנה בצינור בתוך קיר נחשבת “התקנה סמויה” ועל כן מותר לקבלן להתקין מוליכים מבודדים.

באופן כללי, בהתקנה חשיפה אין להשתמש במוליכים מבודדים אלא בכבלים.

אולי כוונתך שההתקנה התבצעה ע”י צינור ע”ג הקיר באופן שהוא נראה לעין?