#114870

aron david
משתתף

יהודה שלום.

3. מדובר במזגנים של אותו יצרן לכן ניתן להניח לכאורה שמקדם ההספק שלהם זהה. אבל ברמת העיקרון אתה צודק בהערה.

4. לא יודע

5.זה כתבתי מניסיון בשטח וניסיון בהרבה תקלות. אבל זה לא תורה משמיים, ואם יבוא מישהו ויטען אחרת אני מוכן לשמוע.

אגב, לדגמים הספציפיים שהוא קנה יש הגנה מפני מתח גבוה או נמוך מדי