#114883

aron david
משתתף

כבל עד 2 מטר חייב בהגנה מכנית 

צינור מרירון נחשב הגנה מכנית וניתן להתקין מגובה רצפה.

בכבלי הזנה של לוחות\ חתכים גדולים, נהוג לבצע הגנה באמצעות תעלת פח או ברזל, ולא פלסטי