#114892

aron david
משתתף

1.כנראה שבאלקטרדה אחת הוא לא הגיע לערכים טובים.

2. לכל אלקטרודה יש ערך מסויים של התנגדות למסה הכללית של האדמה, כשמגשרים ביניהן הערך יורד מאד (חיבור נגדים במקביל)

3. בזינה צפה המתח לא מיוחס לאדמה ולא משנה את מי תחבר 

בזינה של חברת חשמל מחברים לאדמה את נקודת האפס