#114902

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

התקנה שצוטטה מתייחסת למערכת החשמל למתקן החשמל הציבורי ברב קומות אבל יש לאמץ את אותה קביעה גם למתקנים אחרים מאחר ואין התייחסות לסוגיה זו במתקנים אחרים.

לפיכך:

לוח חרום אסור שיותקן בחדר גנרטור.

לוח חלוקת גנרטור אפשר להתקין בחדר.