#114907

arielsegal
מנהל בפורום

מדוייק לחלוטין מה שכתבת.

הזמן המרבי נולד בשל היכולת להשהות את פעולת מפסקים או מפסקי מגן משיקולי סלקטיביות.

השאיפה היא להפסקה מיידית בעת קצר או מגע באדמה עם זמן תגובה מרבי של 5 שניות.