#114913

aron david
משתתף

היי לוי

בסעיף ג כתוב “במכסה שאינו ניתן להסרה אלא באמצעות כלי”  תעלת חשיפה לא עונה על ההגדרה הזאת כי המכסה שלה יורד בקלות ללא כלים.

או בלשון חכמינו “נמנו וגמרו, אין הלכה כאותה משנה”