#114931

aron david
משתתף

התגובה של הבודק איננה בגדר “שואל כעניין ומשיב כהלכה” ואין המשל דומה לנמשל.

אף אחד לא ביקש לבטל את הפחת. הרצון הוא רק לייצר סלקטיביות.

אף אחד לא אמר שלא צריך לטפל בתקלה כשהיא מתרחשת ולתקן אותה. הרצון הוא רק לא לנתק את המתקן בשלמותו בגלל זליגה אצל אחת הפרות.  אם זלדה הפרה לא נותנת חלב לא מחסלים את כל הרפת…