#114974

makram
משתתף

 yud שלום

תפקיד של y1 זה שליטה / תפקוד לפונקציות מסוימות בטיימר

למשל יש פונקציות שאתה בוחר בטיימר שההפעלה שלהם תהיה בתנאי שיש מתח ב y1 או להפך .. כך שהטיימר מקבל מתח להפעלה קבוע.. והתפקוד יהיה שיש מתח ב y1 ..

תוכל לראות את זה בחוברת.. שם יש הסבר באיזה פונקציות y1 רלוונטי ובאיזה לא.. 

הציור המקווקו הוא סליל הפעלה לממסר או מגען שאתה יכול לחבר במקביל להפעלה של y1 או כל עומס מתאים לפי הנתונים של הזרם והמתח הנקובים להפעלת הטיימר .. led למשל ..