#115003

Mp1969
משתתף

יש סיבה נוספת להעברת הארקה מלוח ראשי למשנה. 

במקרה בו מתבצעת החלפה ח”ח גנרטור. 

בלוח משנה יש להעביר מוליך הארקה נוסף מהלוח הראשי .