#115018

arielsegal
מנהל בפורום

שלום.

תוכל בנקל לקבל רשיון מסוייג על כל אחד ממתקני המתח הגבוה שבחברה בה אתה עובד, כפוף למכתב מבעל רשיון חשמלאי מהנדס שלימד אותך ובחן את יכותך לתפעל את כל אחד מהמתקנים.

לבקשה יש לצרף מכתב לכל אתר ואתר ותכנית חד קווית מתאימה לאתר.