#115033

aron david
משתתף

כל מבנה חייב אלקטרודה מקומית.

מלבדה ניתן לחבר להארקת המבנה הקיים באם הוא מוגן בהארקת הגנה או אפילו אם הוא מוגן באיפוס באם המחסן בתוך תחום ההשפעה.

כבל אוירי וכן טמון באדמה יהיה חתך 4 מ”מ לפחות