#115039

Samy
משתתף

לרון שלום 

צורת הגל המופיעה על הפחת מסמנת את סוג הגל שהפחת מגן עלו 

אחד גל סינוסי כדוגמת גל זרם חילופים 

שתים חיצי גל מסמן שהפחת מזהה גם תקלה בגל מיושר [ כל המכשירים האלקטרונים הביתיים מופעלים ע’י מישרים חצי גל ] 

בברכה 

סמי רז