#115045

arielsegal
מנהל בפורום

שלום, הנתון שציינת מתייחס לאתרים רפואיים בלבד (מסוג 2).

לא קיימת מגבלה על מספר המעגלים משנאי אבל קיימת באתר מסוג 2 מגבלה על העמסת יתר 10) מוצא השנאי יצויד בהתקני התראה חזותית (הבהוב) וקולית (מקוטע) באתר שמזין השנאי, כמפורט להלן:

(א) התראה על העמסת יתר של השנאי (עם השהיה) שתדמה להתראה על תקלת בידוד כאמור בתקנה 16(א)(2) ו-(3), ואולם ההתראה הקולית תישמע שוב כעבור 15 דקות לכל היותר לאחר השתקתה אם קיים עדיין עומס יתר;

(ב) התראה על התחממות יתר פנימית של השנאי תהיה זהה להתראה על עומס יתר אך בצבע אדום ותסומן “עומס יתר קריטי”; בנוסף הגדירו התקנות לאתרים רפואיים ש:  (א) לכל חדר באתר מקבוצה 2 יותקנו שתי זינות צפות לפחות בעבור בתי תקע; כל זינה תהיה חד-מופעית ובלעדית לאותו חדר ותוזן משנאי מבדל חד-מופעי משלה.

לפיכך שנאי מבדל אחד מזין לכל היותר חדר אחד ולכן מספר המעגלים הוא קטן.

נהוג לדרוש שהאורך הכולל של המעגלים המוזנים משנאי מבדל אחד, לא יעלה על 250m.