#115091

elad
משתתף

שלום אלי,

בעקבות שאלתך, שוחחתי עם קונסטרוקטור וותיק לגבי הנושא, לדבריו הוא לא עוסק בהתקנת עמודים, אך מזיכרונו אמר שלא ידוע לו על החובה לקבל אישור קונסטרוקטור.

כמו כן ציין, שזכור לו שמופיע בתקנים הרלוונטים חתכים אופיניים ויש לפעול על פיהם.

עיינתי בתקנות החשמל התקנת רשתות עיליות, אף שם לא צוינה במפורש דרישה לאישור קונסטרוקטור, אך אם תעיין בתקנה, תווכח שנדרש שהעמוד יהיה עמיד וכד’.

אני הייתי מקבל אישור קונסטרוקטור על מנת לישון בשקט.

בהצלחה