#115102

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

בחוזר מנכ”ל משרד החינוך, מוגדר מרחק מרבי בין לחצני חירום במעבדה של 5 מטר.

“לאורך הקירות, במרווחים שאינם עולים על 5 מ’ יותקנו לחצני חירום בולטים להפסקת הזרם בלבד.”

“כל מכונה או מתקן חשמלי קבועים יצוידו – נוסף למפסק החשמלי המקורי שלהם – גם במפסק שיורכב על הקיר או על העמוד
הסמוך.”