#115111

arielsegal
מנהל בפורום

איני סבור שבודק עם כל הכבוד מבין בשילוב מערכות ובדרישות מערכת מורכבת לטיפול באש.

המערכות מכילות דמפרים, גלאים, מפוחים, הפסקת מיזוג, מפוחי דיחוס ועוד ולמיטב ידיעתי בודק חשמל אינו מקבל הסמכה והדרכה כלשהי בתחומים אלה.