#115161

shlomo
משתתף

שלום, זרם הקצר התלת מופעי שחישבת נמוך מכושר הניתוק של המפסק, עד כאן המפסק מתאים. לכיוון ההגנה המגנטית צריך למדוד\לחשב את ערך לולאת התקלה או ליתר דיוק זרם קצר מינימלי צפוי. בגדול זרם קצר מינימלי צריך להיות גבוה מזרם כיוון ההגנה המגנטית (ניתוק מיידי).