#115167

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

בתקנות החשמל לאתרים רפואיים מוגדר:

29. (א) באתרים רפואיים מקבוצות 1 ו-2, יש למנוע היווצרות חשמל סטטי, באחד או יותר מאמצעים אלה:

(1) שמירה על לחות יחסית של האוויר העולה על 50%;

(2) התקנת רצפה מוליכה חשמל סטטי כמפורט בתוספת החמישית.

(ב) ערכי ההתנגדות החשמלית בין נקודה כלשהי של רצפה מוליכה חשמל סטטי כמפורט בסעיפים 1(א)(4) ו-(ב) שבתוספת החמישית לבין פס PA יהיו לא יותר מ-1 מגה אוהם ולא פחות מ-10 קילו אוהם; מדידת ההתנגדות תבוצע כמפורט בתקנה 37(9).

לפיכך אין חובה להתקין רצפה אנטי סטטית אם לחות האוויר עולה על 50%.

במידה ולא ניתן להבטיח קיומו של תנאי זה, נדרשת רצפה אנטי סטטית.