#115168

arielsegal
מנהל בפורום

עקרון הפעולה של פונקצית הגנה וואטמטרית:
יצירת מעגל תקלה דרכו נסגר זרם בעל אופי פעיל, זיהויו והפסקת המעגל הפגוע.
בעת קצר חד פאזי לאדמה מופיע מתח פאזי על הדקי סליל הכיבוי. מתח זה גורם להיווצרות זרם השראי הנסגר דרך מקום התקלה, מקטין את הזרם הקיבולי ואמור ע”י כך לגרום לכיבוי הקשת. במידה והקצר בעל אופי קבוע הזרם ההשראי לא יגרום לסילוק התקלה ולכן צריכה לפעול ההגנה הוואטמטרית.

בחלוף 2 שניות מהתרחשות התקלה ובמידה והסליל לא הביא בפרק זמן זה לכיבוי הקשת, מסיים קוצב זמן המחובר ליציאה 110V את ספירתו וגורם לסגירת מגען C1 ולחיבור נגד בערך של 2.5 אום לליפוף השנאי L1 שמפיק מתח של 500V.

הממסר הוואטמטרי בתחנת המשנה מודד את ההספק הפעיל וכשהוא מגלה במעגל התקול הספק שעולה על המכוונן בו למשך יותר מ-1 שניה הוא מפסיק את המעגל התקול.

הגנת פחת כוונית לא קיימת במתקני חברת החשמל אלא באתרי לקוחות.