#115556

adi15
משתתף

אכן מסכים עם התשובה,

לכן השאלה שלי היא מדוע טבלת העמסת הכבלים אינה לינארית עבור כל שיטת התקנה?

כלומר עניין הטמפ’ נילקח בחשבון ע”י המקדמים כך שאינו רלוונטי בטבלאות העמסת הכבלים עצמן.

מה עוד משפיע על הטבלה הזאת.

כי ניתן לראות שאם ניקח 2 כבלים של 95 ממ”ר או כבל אחד של 185 ממ”ר 2 הכבלים יהיו בעלי יכולת הולכה גבוהה יותר, שבפועל אין סיבה כיוון שהתנגדות של שניהם אמורה להיות די זהה.