#115609

erez84
משתתף

ישנה דרך נוספת, שמתח הקצר של השנאי הקטן ביותר הוא יועמס ראשון, 

ואז השנאי השני יועמס לפי יחס: מתח קצר שנאי עם מתח קצר קטן ,לבין מתח קצר שנאי עם מתח קצר גדול, 

ואז במצב הזה אין סיכוי שאחד השנאים לא יהיה במצב של עומס יתר, לא משנה מה הם הנתונים מה שלא הגיוני, 

או שיש תנאי מקדים לשימוש בדרך הזו, וההספקים של השנאים חייבים להיות זהים.