#115621

elad
משתתף

שלום וואליד,

לגבי תשובתך המלומדת, חיפשתי את המקור לקביעתך:

ה. מיתקן חקלאי (בנוסף לבדיקה בסיסית) – בדיקה אחת לכל חצי שנה ע”י חשמלאי בודק .<br />ו. מיתקן בעל סכנה מוגברת (בנוסף לבדיקה בסיסית) – בדיקה אחת לכל חצי שנה ע”י חשמלאי בודק.

מה המקור לתדירות הבדיקות הנ”ל?, ע”י בודק?

בתודה מראש