#115646

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אכן ציטטת נכון, בדיקת עכבת לולאת התקלה של הארקת היסוד צריכה להתבצע כשפס השוואת הפוטנציאלים מנותק מטבעת הגישור כדי לנטרל את השפעת האיפוס ואת הארקת השירותים המתכתיים במבנה.

יש לבצע את הבדיקה במבנה חדש לפני ביצוע האיפוס ורצוי לבצעה גם בבדיקה תקופתית. בדיקה זו דורשת הפסקה מוחלטת של החשמל ופירוק החיבור לפסים ולכן נדיר שהיא מתבצעת בבדיקה תקופתית למרות שהתקנות דורשות זאת.

הערך שאמור להתקבל אמור להיות קטן מ-20 אום אבל החשיבות הגדולה היא להשוות לקריאות קודמות כדי לזהות איכול של ברזלי הזיון של המבנה.