#115669

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

תדירות הבדיקות המצויינת אינה מוכרת לי.

קיימות הנחיות של מנהל מינהל החשמל לבדיקת מתקני חשמל על מאגרי מים או בריכות דגים אחת לשנה. כנ”ל לגבי אתרי בניה

תדירות של בדיקות כל חצי שנה אינה מוכרת לי.