#115673

aron david
משתתף

בעת קצר וכשעכבת הלולאה גדולה מתפתח מתח על הפה”פ.

השכנים שנופל להם הפחת זה בדירות שערך התנגדות הבידוד די גרועה וגם בשיגרה יש להם זליגה של 15 מילי אמפר ומעלה.

בעת קצר כשיש מתח על הפה”פ והמתח להארקה עולה למתח שלוב אז הזליגה עולה בהתאם פי שורש 3 והפחת נופל