#115719

MOSH
משתתף

מדוע מאותה הסיבה שאסור שמבנה שמוגן בTT יהא בטווח 5 מטרים ממבנה מאופס, לא יהא אסור גם להוציא מוליך הארקה ממבנה מאופס למבנה בטווח 5 מטרים? אותו החשש הרי קיים בב’ המקרים.

איפה אני טועה?

תודה