#115810

arielsegal
מנהל בפורום

בדירות מגורים עדיף להשתמש במוליכים מבודדים.

כבלים חד פאזיים רב גידיים מכילים מוליכים בשלשה צבעים ואינם מתאימים לחיבור מפסקי תאורה וצרכנים בעלי מתג.

כבלים גם יותר קשה להשחיל בצינורות ולחברם בקופסאות חיבורים.