#115815

tzvipu
משתתף

אריאל תודה רבה!

באמת למה לא מופיע לנו טבלה מתאימה? זה לא נושא שחשמלאיים עוסקים בו כל הזמן? כמו כל שאר שיטות ההתקנה שמופיעות בפרק ‘העמסה’ וטבלה מתאימה בפרק ‘רשתות עיליות’ כך צריך טבלה בפרק ‘לוחות’.

הרי לתקן אין לנו גישה חופשית.

עברתי לאחרונה בחינה לרשיון הנדסאי ואני המום שלדבר כזה בסיסי אין לי תשובה ברורה.