#115817

aziat
משתתף

סמי, התקנות ידועות לי. <br />כמו כן, מכיוון שאני מחליף תאורת חירום שהתקין הקבלן, אז אני בעצם “מעתיק” את התקנות ממנו לעניין מיקום, סוג המנורות ועוצמת ההארה (לוקס). אם יש תקנות נוספות – אשמח לדעת.

אני יותר מכוון לקבלן שעוסק במכירת גופים אמינים ובהתקנתם.