#115820

aron david
משתתף

או קיי אני הסתכלתי באופיין מקטלוג של Hager ושם כבר ב 5 פעם זרם נומינלי כבר נמצאים בתחום הודאי של הניתוק.

אבל מה אומר התקן הרשמי למאז”ים?