#115822

tzvipu
משתתף

דוד תודה על ההערה. גם לי זה ברור. השאלה הייתה עקרונית ולא לדוגמה ספציפית.

בכל אופן יש פערים גדולים בין הטבלאות בחלקם לגיד 6 אפשר 40 אמפר ובחלקם גם בגיד 10 אי אפשר. כתלות בשיטת ההתקנה.

בינתיים אני מנסה להשיג מחבר את התקן. 

אשמח שאריאל יסביר למה בחוקי החשמל לא נתנו טבלה לשטחי חתך בתוך הלוחות.