#115831

matanturji
משתתף

הבנתי.
רק חשוב לי להעיר, שבחוברת יצרן של הכיריים כתוב במפורש שמחובר רק 2 פאזות L1 L2 ויש גישור בין N לנקודתN נוספת, וL3 מנותק.
האם בכל זאתנכון יותר לשים מאז 3×16 ולא 2×16