#115847

YUDA
משתתף

במתח נמוך יש הפסדים גדולים, בגלל הזרם הגבוה.

במתח גבוה יש פחות הפסדים בגלל שהזרם נמוך.

ב-AC אפשר בקלות להוליך במתח גבוה, ולחלק לצרכנים במתח נמוך (ע”י שנאים).