#115872

arielsegal
מנהל בפורום

לאור התיאור שתיארת בקצר לגוף המכונה יפסק מפסק המגן אך מוליכי המעגל עד למכונה אינם מוגנים.

לפיכך יש להתקין את ההגנה בפני זרם דלף לאדמה במעלה הזרם לפני קו ההזנה למכונה