#115924

shahaf_kor
משתתף

ואם יורשה לי להוסיף לתשובתו של אריאל היקר ,

ניתן להוציא מוליך הארקה ממבנה מאופס TN-S או TN-C-S אך ורק כאשר המבנה המוזן הינו בעל הארקת יסוד והשוואת פוטנציאלים כנדרש לפי חוק ואז נוציא מהמבנה המאופס 5 מוליכים כאשר אסור לבצע איפוס כפול !!! 

ואין חשיבות בסיטואציה הזו לגבי המרחקים של טווח השפעת הארקת היסוד כי שני המבנים עצמם מוגנים .

האם נכונים דבריי אריאל היקר?..