#115933

aron david
משתתף
  1. אתה בוחר האם אתה רוצה השהייה או לא
  2. באם המאמ”ת מכוון לדוגמא על 400 אמפר ובמוליך הניוטרל עובר זרם מעל 400 אמפר המאמת יתנתק.  ואם כיוונת על 50% אז כבר בחריגה מ 200 אמפר הוא יתנתק .