#115935

michar
משתתף

את הטעות של הגדלת אמבט והכנסת ג”ת מאזור 2 לאזור 1 אני פוגש הרבה.

את השינוי  של ממקלחת לאמבטיה אני גם פוגש.

האינסטלטורים שמתקינים את האמבט החדש הם לא חשמלאים עם רישיון וכנ”ל בעלי הבית.

את ה”טעות” או ה”סטירה” שבאיור בעמוד 196 בספר חוק החשמל לא החשמלאי שמגיע למקום לבדוק כתב.

ומכאן שהדרך למצוא פתרון זול נדרש.

אפשרויות לפתרון הינם :

  1. הזזת ג”ת לאזור 2 – כאן בעל המקום חושב שבאים לעשות אליו קופה.
  2. הצבת מחיצה שקופה ואטומה (עד התקרה ואולי גם חלבית) – הינה גם אפשרות לפתרון ואנו לא נחשדים.

נזכיר שוועדה 08-83 (משנת 2011) פרסמה שעומדת להיות רוויזיה בתקנה שתכלול גם התייחסות לג”ת באזור 1.

אבל בפועל משנת 1996 התקנה לא עברה רוויזיה והטכנולוגיה התקדמה וכיום הכתוב בתקנה הינו בגדר תקנה שהציבור לא עומד בה.

לצערנו היום אין וועדת הוראות שתבצע רוויזיה בתקנה ואנו נמצאים עם המכנסים למטה כאשר בבריכות יש גופי תאורה בתוך המים ואנשים רואים זאת ורוצים זאת גם בבית שלהם.

לצערי עד היום וועדת הפירושים לא נדרשה ל”טעות” או ה”סתירה” באיור שבעמוד 196 ואין למי לפנות.