#115941

aron david
משתתף

המאמת הזה יש בו גם הגנה תרמית

ובכל מקרה אין צרכן של 400 אמפר.

אבל תיאורטי, אם הכבל יכול להחזיק את הקצר אין מניעה, אבל אין צורך בהשהייה אם אתה לא מרוויח מזה משהו. (סלקטיביות )