#115984

arielsegal
מנהל בפורום

נכון,

בזינה צפה משתמשים בהארקה כנקודת יחוס שכלפיה נבדק בידוד ההזנה למתקן הצף.

לכן מחברים לפס המגן את כל הגופים המתכתיים של הציוד החשמלי ומתקנים מתכתיים במתקן.