#115986

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

תחום השפעה של אלקטרודה תלוי במידה רבה באחוזי ההשפעה.

ההשפעה דועכת אקספוננציאלית עם הגדלת המרחק מהאלקטרודה.

כדי להיות מחוץ לתחום ההשפעה לחלוטין יש להתרחק מרחק של 5 פעמים הממד הגדול ביותר של אלקטרודה.

ההשפעה היא קטנה יחסית במרחק השווה לעומק האלקטרודה.

ולכן בתקנות החשמל מוגדר המרחק בין אלקטרודות אנכיות למטרות שונות:
כאשר מותקנות אלקטרודות אנכיות נפרדות למטרות שונות, כמו להארקת הגנה, הארקת שיטה או הארקת קולט ברק, חייב המרחק ביניהן להיות לא פחות מהעומק של האלקטרודה העמוקה ביותר ולא פחות מ-5 מ’.

במבנה ניתן לתאר את הארקת היסוד (בזכות טבעת הגישור) כמשטח הארקה ולכן המרחק ממנה צריך להיות כאלכסונה ותחום ההשפעה הוא 5 פעמים מאלכסונה.

איני מכיר בתקנות או בספרות הגדרה של 20 מטר.