#116001

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

על הבודק לבדוק התנגדות בידוד בין אפס להארקה.

אם ערך התנגדות הבידוד מראה שקיים קצר בין אפס להארקה, יש לאתר את סיבת הקצר ובטח לא לאשר את המתקן כמוגן בשיטת איפוס אם הוא לא מתוכנן להיות מאופס.