#116013

aron david
משתתף

אני מדבר על גוף חימום 400V באזור 0

יזמינו אותך לבדיקה תאשר את זה, או לא?

אם תאשר, לא תישן בלילה

אם לא תאשר, אפשר לתבוע אותך שאתה גורם להוצאות מיותרות שלא נדרשות בתקנות.