#116026

michael80
משתתף

אם תהיה זליגה לאדמה את הפחת ינתק את המעגל,אם יהיה קצר בין גוף החימום לגוף של הדוד,המא”ז יתנתק וסביר מאוד שגם הפחת היות ומבחינתו זו זליגה לאדמה.