#116066

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אירוע המוני הוא אתר ארעי.

התקנות חלות על כלל האתרים הארעיים.

אתה מאוד אופטימי שאתה מתאר ארוע שבו הכבילה מתבצעת באופן מסודר. במרבית הארועים אין מדרכים, אין כיסויים לכבלים וכדומה. אם אלה קיימים כנראה שזו היתה דרישה של הבודק.

מלבד זאת אלה דרישות תקן ישראל   5688.1- ותקן – 5688.2 בטיחות באירועים המוניים: מערכת ניהול הבטיחות – דרישות.