#116105

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

תקנות החשמל מגדירות שבעת ירידת ערך התנגדות הבידוד מתחת לסף המכוונן במשגוח, תופק התרעה באמצעות אור וקול. מאידך מוגדר שמשגוח יהיה בפיקוחו של חשמלאי.

מאחר ובמקרים רבים לא קיים פיקוח של חשמלאי, אזי נהוג במקרים אלה להפסיק את המתקן.

ברור שלא ניתן להפסיק מתקנים חיוניים שהפסקתם כרוכה בסיכון חיי אדם או בהפסקה של תהליך בלתי הפיך.