#116137

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אכן קובי צדק שיש להאריק את קירות המבנה המתכתי ולוודא רציפות הארקה.

בתקנות החשמל הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט, התשנ”א-1991 נכתב:

34.הגנת גופים מתכתיים בפני חישמול

בכפוף לתקנות אלה יוגנו בפני חישמול כל גופי המתכת במיתקן וכל החלקים המתכתיים הקשורים לגופי מתכת כאמור שאדם כלול לבוא איתם במגע, לרבות

(1)ציוד מסוג I;

(2)צינורות מתכת שבהם מושחלים מוליכים מבודדים;

(3)מעטה מתכתי ושריון של כבלים;

(4)תילי מתכת המשמשים לנשיאת כבלים חשמליים;

(5)מחיצות מתכת, רשתות הגנה ומבנים מתכתיים, נושאי ציוד חשמלי;

(6)חלקי מתכת של חדר חשמל או תא חשמל לרבות דלתות מתכת שלהם.