#116187

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

יש לבדוק רציפות הארקה בין כל העמודים ובוודאי בעמוד האחרון של כל מעגל.

חשוב לבדוק גם זרם קצר לאפס, על פי רוב זרם הקצר להארקה בעמודי תאורה המוזנים ממרכזיה מאופסת גדול משמעותית מזרם הקצר לאפס. 

לעתים קרובות קיים פיצול במעגלי תאורה כך שיש לבדוק גם בכל התפצלות.

רצוי גם לבדוק לפחות מדגמית את תקינות ההתקנה במספר עמודים ולוודא חיבורים תקינים, חיבור להארקה, שימוש במהדקים מתאימים וכד’.